Provádím dopravně psychologické vyšetření řidičů – z Prahy, Olomouckého a Moravskoslezkého kraje 
 • řidičům automobilu
 • řidičům vozidel hromadné dopravy
 • řidičům kamionů
 • ADR
 • pro řidiče s předností v jízdě a stavebních strojů o hmotnosti nad 7,5 tuny
 • držitele řidičského oprávnění pro skupinu C1+E, C nebo C+E, D1+E, D nebo D+E
 • osobám, které žádají o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyly v důsledku dosažení celkového počtu 12 bodů v  bodovém hodnocení řidičů
 • osobám, které měly soudem uložený trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
 • osobám, kterým byl uložen správním orgánem správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových   vozidel, byl-li tento správní trest uložen na dobu nejméně 6 měsíců
 • osobám, které pozbyly řidičské oprávnění v důsledku podmíněného odložení, podání návrhu na potrestání nebo   podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se osoba zavázala zdržet se řízení motorových   vozidel 

 

Dopravně psychologické vyšetřeni zahrnuje zejména:
 • testy rozumových schopností,
 • zkoušky k posouzení schopnosti koncentrace pozornosti
 • rychlosti a správnosti reakcí.
 • Součástí psychologického vyšetření jsou dotazníky a testy osobnosti.

Psychotesty se provádějí písemnou formou, na přístroji i formou rozhovoru. Podkladem k vypracování závěrečné zprávy je komplexní psychologické vyšetření. Použity jsou metody z preventivní a alternativní metodiky 9202 pro zjištění psychické způsobilosti řidičů, doporučené radou vlády ČR a metodiky schválené Asociací dopravních psychologů ČR.

Výstupem vyšetření je písemné vyjádření typu: " XY je z dopravně psychologického hlediska psychicky způsobilý vykonávat práci řidiče vozidel o celkové hmotnosti vyšší než 7,5 tuny".

 

Celé psychologické vyšetření trvá nejčastěji zhruba 4 - 5 hodin(s přestávkou 20 minut).

Samozřejmostí je individuální konzultace a rozbor výsledků po skončení testování.

Posudek o vyšetření obdržíte týž den. 

 
Pro vybodované řidiče

Na základě výsledků komplexního psychologického vyšetření, včetně osobní analýzy, je výše jmenovaný schopen požádat o vrácení příslušné skupiny řidičského oprávnění.

 
Na dopravně psychologické vyšetření si přineste s sebou:

Řidiči PROFI

 • Výpis z evidenční karty řidiče  z Registru řidičů !!!

Řidiči žádající vrácení řidičského oprávnění

 • Výpis z evidenční karty řidiče pouze z Registru řidičů !!!

 • Lékařskou zprávu od praktického lékaře "O zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel". 

                   Doklady nesmí být starší 30 dnů!

Všichni: 

 • Nalouchadlo a brýle, pokud je užíváte.